Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI WYDZIAŁU BIOLOGII (BWB)

§1 Przepisy ogólne

  1. Biblioteka Wydziału Biologii (ul. Miecznikowa 1) należy do systemu bibliotecznoinformacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz do Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych UW. Koordynatorem systemów jest Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
  2. BWB udostępniają swoje zbiory:
   • prezencyjnie na miejscu w czytelniach
   • poprzez wypożyczanie na zewnątrz osobom uprawnionym
   • poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne
   • poprzez komputerowe stanowiska biblioteczne i sieć komputerową
  3. Z czytelni i wypożyczalni można korzystać w dniach i godzinach, zgodnie z ogłoszeniami podawanymi na stronie internetowej i na drzwiach wejściowych do BWB.
  4. Korzystanie ze zbiorów i usług BWB jest bezpłatne. Czytelnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z niedotrzymaniem terminu zwrotu wypożyczonych książek.
  5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne. W razie uszkodzenia lub zagubienia dzieła zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego tytułu lub ustalić z bibliotekarzem inny sposób uregulowania zobowiązań wobec BWB.
  6. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji oraz przepisy wewnętrzne BUW (biblioteki koordynującej).
  7. Gromadzone dane osobowe Czytelników podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
  8. Wynoszenie obiektów będących własnością BWB poza jej teren bez dopełnienia obowiązujących formalności jest niedopuszczalne i podlega sankcjom.
  9. W pomieszczeniach BWB użytkownicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający charakterowi tej instytucji. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych oraz stosowania się do wskazówek bibliotekarzy.
  10. Pracownicy i doktoranci Wydziału Biologii oraz studenci odchodzący z Uczelni mają obowiązek przedłożenia karty obiegowej celem uregulowania zobowiązań wobec BWB.
  11. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami leży w kompetencji kierownika BWB.
  12. Uwagi i dezyderaty dotyczące działalności BWB proszę zgłaszać bibliotekarzom i kierownikowi Biblioteki.

§2 Czytelnie – udostępnianie na miejscu

  1. Przepisy porządkowe obowiązujące korzystających z czytelni:
   • pozostawienie wierzchnich okryć, plecaków i dużych toreb poza czytelnią
   • zachowanie ciszy i porządku na sali, wyciszenie telefonów komórkowych
   • zakaz spożywania napojów kolorowych i posiłków na terenie czytelni
   • pozostawianie wykorzystanego piśmiennictwa na czerwonych wózkach w czytelni
  2. Biblioteka określa kategorie zbiorów przeznaczonych do udostępniania wyłącznie na miejscu.
  3. Na miejscu można korzystać z:
   • piśmiennictwa zgromadzonego w czytelni i objętego wolnym dostępem do półek
   • czasopism archiwalnych lub wydawnictw zwartych zamawianych u bibliotekarza i wydawanych z magazynów
   • komputerów w sieci udostępniającej zasoby elektroniczne Wydziału Biologii i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
  4. Wydzielony w czytelni księgozbiór literatury popularnonaukowej jest wypożyczany na krótki termin -„wypożyczenia z datą”.
  5. Wynoszenie materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez zgody bibliotekarza jest niedopuszczalne.
  6. Wszyscy użytkownicy komputerów zlokalizowanych w czytelni, zobowiązani są do korzystania ze sprzętu elektronicznego zgodnie z jego przeznaczeniem tzn. w celach informacyjno-naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Czas korzystania ze stanowisk komputerowych, w przypadku pojawienia się osób oczekujących, jest ograniczony do pół godziny. Możliwe jest pobieranie e-zasobów UW na prywatne nośniki elektroniczne.

§3 Wypożyczanie poza bibliotekę

  1. Prawo wypożyczania posiadają osoby uprawnione tj. pracownicy i studenci UW posiadający aktywne konto biblioteczne.
  2. Liczbę wypożyczanych dzieł, okresy wypożyczeń, ilość i czas prolongat oraz terminy zwrotów ustala Biblioteka.
   • studenci UW mogą wypożyczać 20 woluminów książek na okres 30 dni z możliwością pięciokrotnej prolongaty na podobny okres każda
   • doktoranci UW mogą wypożyczać 20 woluminów na okres 120 dni z możliwością pięciokrotnej prolongaty
   • pracownicy UW mogą wypożyczać 60 woluminów na okres 180 dni z możliwością pięciokrotnej prolongaty
   • inni upoważnieni użytkownicy mogą wypożyczać 3 woluminy na okres 30 dni
  3. Można rezerwować elektronicznie TYLKO książki już wypożyczone.
  4. Do korzystania z wypożyczalni BWB uprawnieni są wyłącznie posiadacze elektronicznych kont bibliotecznych w systemie VTLS/Virtua, aktywowanych na podstawie ELS, ELP, ELD, kart bibliotecznych BUW lub innych nośników.
  5. BWB nie wypożycza czasopism.
  6. Za przetrzymanie książek ponad ustalony termin BWB pobiera opłaty umowne, naliczane automatycznie przez system w momencie zwrotu tj. 40 groszy za 1 dzień roboczy.
  7. BWB w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych publikacji przed upływem ustalonego terminu.
  8. BWB świadczy usługi międzybiblioteczne wyłącznie pracownikom Wydziału Biologii oraz bibliotekom i instytucjom:
   • sprowadza materiały drukowane i elektroniczne z bibliotek krajowych i zagranicznych – bezpośrednio, korzystając z usług BUW lub za pośrednictwem odpłatnego serwisu Subito (obsługa na miejscu)
   • realizuje rewersy papierowe i elektroniczne z innych bibliotek krajowych i zagranicznych, wypożyczając lub udostępniając materiały z własnych zasobów drukowanych lub elektronicznych
   • nie wydaje rewersów międzybibliotecznych

§4 Przepisy szczegółowe obowiązujące w trakcie pandemii COVID-19 od 1 stycznia 2022r.

  1. W BWB obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk przy wejściu i zachowanie bezpiecznej odległości, co najmniej 3 m.
  2. W wypożyczalni może przebywać 1 osoba.
  3. W czytelni może przebywać jednocześnie do 20 osób.
  4. W pracowni komputerowej może przebywać jednocześnie do 7 osób.
  5. Należy przestrzegać zakazu korzystania z miejsc wyłączonych z użytkowania.
  6. Należy przestrzegać obowiązku dezynfekcji miejsca pracy przed i po jej zakończeniu.
  7. Zalecane jest korzystanie z rękawic jednorazowych w czytelni, w szczególności w trakcie korzystania z komputerów.
  8. Komputery udostępnione w czytelni mogą być wykorzystywane wyłącznie do przeszukiwania katalogu bibliotek UW, e-zasobów UW i skanowania materiałów ze zbiorów BWB.

Luty 2022 r.